Top

مهره میلیمتر خشکه کلاس ۱۰سایر۴۵

مهره خشکه کلاس 10 که غالباً برای پیچ های گرید 10.9 بسته می شود در رده مهره های پر مقاومت صنعتی قرار دارد.

اما مواد اولیه بکار گرفته شده در تولید این مهره ها همان M040 است . بر روی مهره ها در قسمت بالایی رده مقاومتی مهره و در قسمت پایین علامت اختصاری یا نشان تولید کننده مهره حک می شود.

مهره کلاس 10 را نبایستی با آبکاری گالوانیزه گرم مذابی پوشش داده چرا که باعث پایین آمدن رده مقاومتی آن می شود و در سطح مهره تردی هیدروژنی ایجاد می کند.
مهره خشکه کلاس 10 که غالباً برای پیچ های گرید 10.9 بسته می شود در رده مهره های پر مقاومت صنعتی قرار دارد.

اما مواد اولیه بکار گرفته شده در تولید این مهره ها همان M040 است . بر روی مهره ها در قسمت بالایی رده مقاومتی مهره و در قسمت پایین علامت اختصاری یا نشان تولید کننده مهره حک می شود.

مهره کلاس 10 را نبایستی با آبکاری گالوانیزه گرم مذابی پوشش داده چرا که باعث پایین آمدن رده مقاومتی آن می شود و در سطح مهره تردی هیدروژنی ایجاد می کند.
1 2 3 4 5